Skip to content

เครื่องมือสำคัญสำหรับการจัดการองค์กรในปัจจุบัน

"การสื่อสารมีบทบาทสำคัญและเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการจัดการองค์กรในปัจจุบัน เราได้สร้างโปรแกรมการสื่อสารเพื่อการศึกษาสำหรับผู้บริหารรุ่นใหม่ที่รวมจุดเด่นด้านวิชาการและความเป็นมืออาชีพในการสื่อสารมวลชนของอสมท "โปรแกรมการศึกษาสามารถให้ความรู้ด้านการสื่อสารที่เป็นนวัตกรรมในทุกมิติทั้งในด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ"

เธอกล่าวเพิ่มเติมว่าจะครอบคลุมหัวข้อต่างๆเช่นการสื่อสารองค์กรการจัดการความเป็นผู้นำการจัดการภาพการจัดการการสื่อสารในภาวะวิกฤติและการเจรจาการสื่อสารภายใต้ สื่อใหม่และการหยุดทำงานของระบบดิจิตอลการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และการสื่อสารที่สร้างสรรค์