Skip to content

สวทน.คาดงบวิจัยไทยปี 59 ทะลุแสนล้าน

สวทน.คาดตัวเลขงบวิจัยไทยปี 2559 ทะลุหนึ่งแสนล้านบาทตามเป้า ด้านปฎิรูปวิจัยฯ เร่งออกกฎหมายรองรับ สภานโยบายวิจัยฯ ดร.กิติพงค์   พร้อมวงค์    เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เปิดเผยว่า  สวทน.ได้มีการสำรวจตัวเลขงบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศในปี 2559 

ซึ่งจะประกาศในเดือนตุลาคมนี้  คาดว่างบวิจัยไทยจะมีถึงหนึ่งแสนล้านบาท  โดยมาจากภาคเอกชนกว่า 70  %  เพิ่มขึ้นจากปี 2558  ซึ่งอยู่ที่  85,000 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 17-18  %   ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ  0.75  % ของจีดีพีในปี 2559  ส่วนปี 2560  จะถึง  0.85 %  และสูงถึง 1 % ในปี  2561 สำหรับความคืบหน้าในการปฎิรูประบบวิจัย ฯ ขณะนี้คณะกรรมการ ฯ ได้มีการปรับแก้กฏหมายเกี่ยวกับการวิจัยหลายฉบับ โดยมีกฏหมายหลัก ๆ คือร่าง พ.ร.บ.การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ   ซึ่งจะทำให้สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติหรือ สวนช.  ที่เกิดชึ้นตามคำสั่งคสช. มีกฏหมายรองรับ และเป็นตัวกำหนดให้มีการจัดตั้งสำนักงานสภาวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติขึ้น   โดยอยู่ภายใต้ สวนช.  ซึ่งเป็นคณะกรรมการ ฯ ร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว จะมีการกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐในการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม  มีด้านยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการ และงบประมาณ  รวมถึงการจัดทำข้อมูลกลางของประเทศ  นอกจากนี้ยังมีกฎหมายส่งเสรืมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งปัจจุบันร่างเสร็จเรียบร้อย กฎหมายนี้จะเป็นตัวกำหนดให้ทรัพย์สินทางปัญญาจากการวิจัย เป็นของหน่วยงานที่ทำวิจัยไม่ใช่หน่วยงานให้ทุน เพื่อแก้ปัญหาให้สามารถนำผลงานไปใช้ประโยชน์ได้โดยตรงได้เร็วขึ้น. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews