Skip to content

พระตำหนักเขาค้อ

คุ้มค่ากับการไปเยี่ยมชมพระตำหนักที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ อีกทั้งเป็นที่ทรงงาน และแปรพระราชฐานมาประทับแรมในวโรกาสที่เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรงานโครงการในพระราชดำริ และทรงตรวจเยี่ยมราษฎรอำเภอเขาค้อ และอำเภอใกล้เคียง ภายในพระตำหนักประกอบด้วยอาคารเชื่อมต่อกันเป็นรูปวงแหวน มีเรือนข้าราชบริพารเป็นส่วนเชื่อมต่อกับพระตำหนัก ตัวอาคารมีลักษณะโค้ง 2 ชั้น

ชั้นบนมี 2 ห้องใหญ่ ซึ่งเป็นห้องบรรทมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ชั้นล่างประกอบด้วยห้องพระราชทานเลี้ยง ห้องครัว ห้องเสวย ห้องเข้าเฝ้า และห้องโถงใหญ่ ตลอดจนมีห้องบรรทมของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี รื่นรมย์ไปด้วยบรรยากาศสีเขียวขจีของสวนหย่อมและแปลงไม้ดอก ซึ่งมีลักษณะเป็นวงกลมบริเวณหน้าพระตำหนัก ตรงกลางเป็นที่ตั้งของเสาธงมหาราชสูง 60 เมตร สร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสฉลองครบพระชนมายุครบรอบ 60 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ใกล้ ๆ กับพระตำหนักมีบ้านพักทหารม้าสำหรับรองรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักค้างแรม และเป็นที่ตั้งของร้านค้าสวัสดิการ นอกจากนี้ เหนือพระตำหนักขึ้นไปสู่ยอดเขาย่า ซึ่งเป็นเขาที่สูงที่สุดในบริเวณเขาค้อ ด้วยระยะทางประมาณ 770 เมตร จะพบฐานปฏิบัติการทางทหาร ที่เดิมทีใช้ในการต่อสู้กับกลุ่มคอมมิวนิสต์ ด้านบนมีศาลาชมวิว "ศาลาพระเทพ" ซึ่งสามารถชมวิวได้แบบพาโนราม่า และครั้งหนึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้เคยเสด็จขึ้นไป ณ ศาลาแห่งนี้. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand